จำนวนหน้าข้อมูลทั้งหมด 97 จาก 113
จากจำนวนรายชื่อแพทย์ : 1122

 

961) ชื่อ-สกุล : พญ. พรปวีณ์  ฐิตวิรัชวัฒน์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.หาดใหญ่(แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก) เลขที่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.หาดใหญ่ เลขที่ 182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 19

 
962) ชื่อ-สกุล : พญ. ลักษมี  เป้าทอง
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.หาดใหญ่(กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) เลขที่ 182 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.หาดใหญ่(กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) เลขที่ 182 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 19

 
963) ชื่อ-สกุล : พญ. สุทธวดี  สุขเจริญสิน
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 27

 
964) ชื่อ-สกุล : นพ. ภิญโญ  ศรีวีระชัย
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.อ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.อ่างทอง (กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา) อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 21

 
965) ชื่อ-สกุล : นพ. สุพจน์   ประพันธ์ประชา
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.อ่างทอง เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.อ่างทอง เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 28

 
966) ชื่อ-สกุล : พ.ท. อำนาจ  เมฆชมภู
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.อานันทมหิดล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.อานันทมหิดล กองศัลยกรรม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
967) ชื่อ-สกุล : พ.อ. ประโมชย์  นกหุ่น
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.อานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.อานันทมหิดล (กองศัลยกรรม) ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
968) ชื่อ-สกุล : พ.ท.หญิง สุชาดา  นิยะสม
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.อานันทมหิดล (กองอายุรกรรม) ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.อานันทมหิดล (กองอายุรกรรม) ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
969) ชื่อ-สกุล : พ.ท.นพ. นิพิฐ  ตงศิริ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จ.ลพบุรี เลขที่ 35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จ.ลพบุรี เลขที่ 35 หมู่ 6 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
970) ชื่อ-สกุล : ร.อ. พิเชษฐ์  เยี่ยมศิริ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.อานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.อานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

Back          Next