จำนวนหน้าข้อมูลทั้งหมด 83 จาก 85
จากจำนวนรายชื่อแพทย์ : 843

 

821) ชื่อ-สกุล : พญ. อมรรัตน์  ประเสริฐเจริญสุข
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังค์ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10650
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังค์ เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10650
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 23

 
822) ชื่อ-สกุล : พญ. เกศณี  กุลวานิช
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถ.อังรีดูนังตื เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถ.อังรีดูนังตื เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
823) ชื่อ-สกุล : พญ. ช.เขมศิริ  คงรักเกียรติยศ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 22

 
824) ชื่อ-สกุล : พันเอก โชคชัย  ขวัญพิชิต
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : ร.พ.กรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานผู้บังคับบัญชา ร.พ.พระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 17

 
825) ชื่อ-สกุล : นพ. ทวิช  ธุรกิตต์วัณณการ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชน แขวงบรมราชวัง เขต.พระนคร กทม. 10200
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชน แขวงบรมราชวัง เขต.พระนคร กทม. 10200
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 11

 
826) ชื่อ-สกุล : พ.อ.นพ. สาธิต  แก่นสิงห์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
827) ชื่อ-สกุล : พญ. ทิพย์สุรีย์   นาคประสิทธิ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 14

 
828) ชื่อ-สกุล : นาวาตรี ชัชชนินทร์  มยุระสาคร
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 2218 ถ.กรุงเทพ-นน บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 2218 ถ.กรุงเทพ-นน บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
829) ชื่อ-สกุล : พ.อ.หญิง นันท์มนัส  โกศลยุทธสาร
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 127 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 17

 
830) ชื่อ-สกุล : นพ. ภูษิต  รัตนธรรม
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
สถานที่ทำงานประจำ : สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 19

Back          Next