จำนวนหน้าข้อมูลทั้งหมด 54 จาก 113
จากจำนวนรายชื่อแพทย์ : 1122

 

531) ชื่อ-สกุล : ร.อ. กรณรักษ์  อุรัสยะนันทน์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
532) ชื่อ-สกุล : พ.ต. โกสินทร์  ชัยชำนาญ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
533) ชื่อ-สกุล : พ.อ. ปุญชทร   ทิพยวงษ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ค่ายสุรสีห์(แผนกประสาทศัลยศาสตร์) ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
534) ชื่อ-สกุล : พ.ท. สมัย  ขำพันธ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ เลขที่ 176 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ค่ายสุริยพงษ์ เลขที่ 176 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 และคลินิก 39/1 ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
535) ชื่อ-สกุล : พ.อ. อณุศิษย์  พรมมาตย์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
536) ชื่อ-สกุล : ร้อยโท อติคุณ  พันธ์ทับ
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ค่ายอดิศร ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ค่ายอดิศร ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
537) ชื่อ-สกุล : พ.อ. วรินทร  ทานาค
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ค่านอดิศร ถ.มิตตรภาพ ต.ปากเปรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ค่ายอดิศร ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 17

 
538) ชื่อ-สกุล : ร.อ. รัต  รัตนเสริมพงศ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ค่ายอดิศร เลขที่ 54 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ค่ายอดิศร เลขที่ 54 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
539) ชื่อ-สกุล : ร.ท. วีรยุทธ  อนันต์สวัสดิ์
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.ค่ายอดิศร เลขที่ 54 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.ค่ายอดิศร เลขที่ 54 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ :

 
540) ชื่อ-สกุล : พญ. จารุวรรณ  ประภาสอน
สถานปฏิบัติงานฝังเข็ม : รพ.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
สถานที่ทำงานประจำ : รพ.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190
แพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ : 21

Back          Next